Artikel 1 Definities
Algemene voorwaarden: de algemene voorwaarden van PHPGurus.nl, gevestigd te 9747 AT Groningen aan de Kadijk 1 en ingeschreven in het handelsregister te Groningen, onder nummer 62720546.
Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie PHPGurus.nl de overeenkomst sluit.
Gebruiker: PHPGurus.nl, de Gebruiker van de algemene voorwaarden.
Werkzaamheden: de door PHPGurus.nl en Opdrachtgever overeengekomen dienstverlening op het gebied van recruiting, waaronder het plaatsen van vacatures op haar website PHPgurus.nl.
Kandidaat: de door PHPGurus.nl aan Opdrachtgever voorgedragen persoon voor mogelijke indiensttreding, in welke vorm dan ook en al dan niet tegen bezoldiging.

Artikel 2 Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten, leveringen van zaken en overige diensten, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
2. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Gebruiker, waar voor de uitvoering daarvan derden worden ingeschakeld.
3. Gebruiker wijst de toepasselijkheid van eventueel door Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden uitdrukkelijk van de hand.

Artikel 3 Contract; uitvoering, opzegging en nawerking
1. Behoudens de betaaltermijnen zoals deze zijn vermeld in de factuur, zijn de tussen partijen overeenkomen termijnen geen fatale termijnen.
2. Indien Gebruiker een termijn laat verstrijken, is Gebruiker nimmer in verzuim en kan Opdrachtgever niet zonder meer tot ontbinding van de Overeenkomst, noch tot opschorting van de betalingsverplichting overgaan. In voornoemde gevallen is een voorafgaande en deugdelijke schriftelijke ingebrekestelling vereist, waarin Gebruiker een redelijke termijn tot nakoming wordt geboden.
3. Indien partijen een overeenkomst sluiten waarin een resultaat is benoemd, dan geldt dit niet als resultaatverbintenis, maar als een conform het voorgaande lid na te streven resultaat.
4. Indien Gebruiker dat nodig acht, is hij gerechtigd de Werkzaamheden door derden te laten uitvoeren.
5. Zowel Gebruiker als Opdrachtgever kan te allen tijde de Overeenkomst schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van twee weken.
6. Indien Opdrachtgever de overeenkomst tussentijds opzegt, laat dit onverlet de verplichting van Opdrachtgever om de door Gebruiker reeds verrichtte werkzaamheden volledig te voldoen.
7. Alle rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden van Gebruiker die naar hun strekking bedoeld zijn om na beëindiging van de Overeenkomst te blijven gelden, blijven na de beëindiging onverminderd tussen Gebruiker en Opdrachtgever van kracht.

Artikel 4 Verschuldigdheid betaling
1. Opdrachtgever is slechts een vergoeding voor een kandidaat verschuldigd op het moment dat enige vorm van samenwerking binnen één jaar na voorstellen van Kandidaat, al dan niet bezoldigd, tussen Kandidaat en Opdrachtgever is ontstaan. De hoogte van deze vergoeding wordt vastgesteld op basis van het bruto jaarsalaris dat de Kandidaat bij indiensttreding gaat verdienen.

Bruto jaarsalaris kandidaat
Hoogte van de vergoeding aan PHPGurus

Tot EUR 29.000
Tarief A: staat gespecificeerd in de offerte

Van EUR 29.000 – EUR 42.000
Tarief B: staat gespecificeerd in de offerte

Vanaf EUR 42.000
Tarief C: staat gespecificeerd in de offerte


2. Onder bruto jaarsalaris wordt verstaan: het bruto jaarsalaris inclusief alle emolumenten die aan Kandidaat door Opdrachtgever worden toegekend. Het bruto jaarsalaris wordt in alle gevallen -ook wanneer sprake is van een deeltijdfunctie en/of dienstverband korter dan een jaar – gebaseerd op een volledige werkweek (40u pw) en een vol jaar. Onder emolumenten wordt in dit kader verstaan: een (eventuele) dertiende maand, vakantiegeld, bonussen en provisies, tantième, onkosten en reiskostenvergoedingen, geldelijke waarde van een leaseauto (leasebijdrage), alle verdere bijbehorende primaire en secundaire voorwaarden en voordelen die Kandidaat gaat verdienen bij indiensttreding.
3. Tenzij anders in de offerte is vermeld, zijn de offertes exclusief btw en eventuele overige bijkomende kosten voortkomende uit (fiscale) wetgeving.

Artikel 5 Selectie van Kandidaten; melding dienstverband
1. Tussen Kandidaten en Gebruiker ontstaat nimmer een overeenkomst. Gebruiker faciliteert enkel het vinden van een geschikte Kandidaat voor Opdrachtgever.
2. Opdrachtgever is verplicht binnen 7 kalenderdagen na het aangaan van een samenwerking/dienstverband met de Kandidaat, ongeacht de ingangsdatum, melding daarvan te doen bij Gebruiker. De melding bestaat uit:
– De datum ingang samenwerking/dienstverband;
– Het bruto jaarsalaris dat de kandidaat bij indiensttreding gaat verdienen, zoals omschreven in Artikel 4 lid 2;
– Voorletter(s), naam, adres en geboortenaam Kandidaat.

Artikel 6 Honorarium en betaling
1. Opdrachtgever dient de factuur binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen. Opdrachtgever is niet bevoegd tot verrekening, dan wel enig betaling jegens Gebruiker op te schorten. De factuur voor de bemiddeling van kandidaat wordt opgesteld wanneer het contract tussen Opdrachtgever en Kandidaat getekend is.
2. Indien Opdrachtgever in gebreke is of in verzuim raakt met het nakomen van één of meer van haar verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in- en buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 7 Opschorting en ontbinding
1. Iedere tekortkoming van de Opdrachtgever in de nakoming van haar verplichtingen jegens Gebruiker, geeft Gebruiker het recht haar verplichtingen op te schorten. Gedurende de tijd dat Gebruiker haar verplichtingen opschort laat dit onverlet de verplichting van Opdrachtgever om haar verplichtingen (alsnog) na te komen.
2. Indien Opdrachtgever niet, niet tijdig of niet naar behoren haar verplichtingen jegens Gebruiker nakomt, is Gebruiker gerechtigd de Overeenkomst, al dan niet partieel, zonder ingebrekestelling en zonder dat rechterlijke tussenkomst is vereist, te ontbinden.
3. Het bepaalde in lid 2 van deze bepaling is van overeenkomstige toepassing indien bij Opdrachtgever sprake is van aanvraag of verlening van surseance van betaling, tot faillietverklaring of van het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling of liquidatie van de zaken van de Opdrachtgever, of van diens overlijden of indien op (een gedeelte van) het vermogen van Opdrachtgever beslag is gelegd, of zij anderszins de beschikking over haar vermogen verliest. Indien één of meer van deze omstandigheden zich voordoen is Opdrachtgever verplicht daar onverwijld aan Gebruiker mededeling van te doen.
4. In de gevallen genoemd in lid 2 en lid 3 van deze bepaling is iedere vordering die Gebruiker heeft op Opdrachtgever direct en volledig opeisbaar.

Artikel 8 Aansprakelijkheid en vrijwaring
1. Gebruiker zal de overeenkomst naar beste weten en zo zorgvuldig mogelijk uitvoeren. Gebruiker heeft dienaangaande een inspanningsverplichting en geeft geen garantie met betrekking tot de resultaten van de werkzaamheden uit hoofde van deze overeenkomst. Gebruiker aanvaardt derhalve op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor tekortkomingen van, en/of schade veroorzaakt door een kandidaat die door gebruiker is aangedragen.
2. Gebruiker behoud zich zonder opgave van reden het recht voor om vacatures, bedrijfsinformatie en/of ander vormen van uitingen van Opdrachtgever op de site te weigeren danwel met onmiddellijke ingang te verwijderen, zonder dat zij hiervoor schadeplichtig wordt.
3. Gebruiker zal ingeval van technische problemen met de website of andere diensten, dit in de ruimste zin des woords, zich inspannen om deze zo spoedig mogelijk te herstellen. Voor zover uit deze technische problemen schade voortvloeit voor Opdrachtgever of derden, aanvaardt Gebruiker geen enkele aansprakelijkheid.
4. De aansprakelijkheid van Gebruiker voor toerekenbare tekortkomingen is te allen tijde beperkt tot het netto factuurbedrag. Niet voor schadevergoeding komen in aanmerking bedrijfs- of gevolgschade zoals bedrijfsstoring, derving van inkomsten, winst en alle andere (in)directe (gevolg)schade, door welke oorzaak ook ontstaan.
5. Opdrachtgever vrijwaart Gebruiker voor enige aanspraken van derden wegens vergoeding van schade voortvloeiende uit deze Overeenkomst, dit in de ruimste zin des woords.
6. Indien tussen Opdrachtgever en Kandidaat hoogstens twee maanden voorafgaand aan introductie een sollicitatiegesprek heeft plaatsgevonden, is Opdrachtgever voor de introductie geen betaling verschuldigd. Opdrachtgever draagt ter zake de bewijslast en dient deze binnen 72 uur na voorstellen Kandidaat aan Gebruiker te overhandigen. Ieder contact tussen Opdrachtgever en Kandidaat meer dan twee maanden voorafgaand aan introductie door Gebruiker heeft geen gevolgen voor de betalingsverplichting van Opdrachtgever.
7. Bij gebreke van overhandigen van te verstrekken informatie genoemd in lid 7 van deze bepaling, kan Opdrachtgever zich niet beroepen op lid 7 van deze bepaling en zal deze worden gehouden aan betaling van de verschuldigde commissie aan Gebruiker.
8. Indien schriftelijk niet anders is overeengekomen, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever jegens Gebruiker, uit welke hoofde dan ook, in ieder geval na één (1) jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Artikel 9 E-mail en internetgebruik
Tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen, zal de correspondentie tussen partijen veelal door middel van E-mail en internet plaatsvinden. Aan het gebruik daarvan kleven echter risico’s zoals (maar niet beperkt tot) het verspreiden van computervirussen en manipulatie van de content. Gebruiker is niet aansprakelijk voor enige schade die daaruit mogelijk zou voortvloeien. In geval van twijfel over de inhoud van een door Gebruiker verstrekt werkomschrijving is de data op de computersystemen van Gebruiker bepalend.

Artikel 10 Geheimhouding
1. Opdrachtgever zal de privacywetgeving in acht nemen en de Kandidaat gegevens alleen gebruiken waartoe zij door Kandidaat ter beschikking zijn gesteld. Opdrachtgever vrijwaart Gebruiker van iedere mogelijke aanspraak van Kandidaat hieromtrent. Kandidaat gegevens mogen door Opdrachtgever niet anders worden gebruikt dan voor intern gebruik. Het is Opdrachtgever niet toegestaan gegevens naar derden door te sturen. Het aannemen van een Kandidaat door derden, vanwege het doorsturen van Kandidaat gegevens, resulteert in een vergoeding als in artikel 4 lid 1, die Opdrachtgever verschuldigd is aan Gebruiker.
2. Indien Gebruiker op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan de door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Gebruiker zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, is Gebruiker niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 11 Toepasselijk recht, Forumkeuze en Slotbepaling
1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. De rechtbank Amsterdam is uitsluitend bevoegd kennis te nemen van enig geschil tussen partijen ontstaan of voortkomend uit onderhavige overeenkomst tenzij uitdrukkelijk anders en dwingendrechtelijk voortvloeit uit de wet of internationale verdragen.
2. Het Weens Koopverdrag is uitgesloten op alle rechtsbetrekkingen, dit in de ruimste zin des woords, tussen Gebruiker en Opdrachtgever.
3. Indien één of meerdere bepalingen in de Overeenkomst en/of uit de Algemene Voorwaarden nietig of vernietigd mocht(en) worden, dan blijft het overige in de Overeenkomst en/of Algemene Voorwaarden is bepaald volledig van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht dient te worden genomen.